EU sankcije se ne odnose na Sberbank BH

01.08.2014.

Vezano za uvrštavanje Grupacije Sberbank Rusija, čija je Sberbank BH članica, na listu sankcija Evropske Unije,  Sberbank BH ističe:

Sberbank Rusija je najveća banka za poslovanje sa stanovništvom, ne samo u Rusiji, već i u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Sberbank Rusija je najveća javna kompanija sa besprijekornom međunarodnom reputacijom, dionicama i depozitnim potvrdama kojim se trguje na vodećim svjetskim berzama, sa više od trećine dionica banke u vlasništvu investitora iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, a među dioničarima Sberbanke se nalazi 217,000 fizičkih lica.

U svom poslovanju, Sberbank se rukovodi najboljom međunarodnom praksom i društvenom odgovornošću, strogo se pridržava zakona zemalja u kojima je prisutna i zadovoljava sve standarde evropskih i američkih regulatora.

Sberbank Europe AG, sa sjedištem i dozvolom za rad u Austriiji, kao i njenih devet podružnica u Centralnoj i Istočnoj Evropi nisu obuhvaćene listom sankcionisanih banaka koju su objavile Sjedinjene Američke Države. Pored toga, Sberbank Europe AG i njene EU podružnice nisu predmetom EU sankcija i shodno tome i dalje imaju nesmetan pristup tržištima kapitala Evropske Unije.  

Sberbank BH d.d. Sarajevo je podružnica u punom vlasništvu Sberbank Europe AG u Austriiji. Banka se finansira iz vlastitih sredstava, sa dovoljnom likvidnošću i kapitalom i ne ovisi o novom finansiranju. Dakle, nije ovisna o instrumentima, donosno transakcijama obuhvaćenim EU sankcijama koje su ograničene na prenosive vrijednosne papire i instrumente na tržištu novca sa rokom dospijeća koji prelazi 90 dana, ali ne uključuju druge finansijske usluge, kao što su usluge platnog prometa, poslovi prikupljanja depozita i davanja kredita. 

Sberbank BH posjeduje sve nephodne resurse, iskustvo rukovođenja i stručnost da nastavi uspješno poslovati u trenutnom okruženju, te ispunjavati obaveze prema svojim klijentima i partnerima u skladu sa bh. i međunarodnih zakonima.

„Kao i do sada, Sberbank BH, nastavlja normalno da posluje sa visokim stepenom likvidnosti i kapitala. I dalje ćemo biti vjerni pružanju usluga i podrške klijentima i nastaviti da budemo sve više prisutni u privredi zemalja u kojima poslujemo u Evropi kao značajan i pouzdan partner“, izjavio je Edin Karabeg, predsjednik Uprave Sberbank BH.