Faktoring - novo u ponudi Sberbank BH

28.12.2015.

Brži pristup likvidnim sredstvima za brzorastuće kompanije

Novi proizvod u ponudi Sberbank BH  

Faktoring je novi proizvod za pravna lica, koji se odnedavno nalazi u ponudi Sberbank BH. Radi se o fleksibilnom finansijskom instrumentu sa veoma dugom globalnom tradicijom, koji na našem tržištu tek treba doživjeti afirmaciju. Osnovna vrijednost faktoringa je ubrzavanje protoka novca, koje je posebno bitno brzorastućim kompanijama jer potrebna novčana sredstva obezbjeđuju putem prodaje nedospjelih potraživanja. Finansiranje putem faktoringa zavisi od kvaliteta potraživanja

„Trudimo se biti proaktivni i omogućiti našim klijentima što efikasnije i kvalitetnije poslovanje. Likvidnost i naplata potraživanja vrlo su česti izazovi u današnjem poslovnom okruženju. Vjerujemo da ćemo uvođenjem faktoringa kao načina finansiranja značajno olakšati klijentima i obezbijediti im prijeko potreban novac za njihove poslovne aktivnosti“, izjavio je Edin Karabeg, direktor Sberbank BH.

„Faktoring kao način finansiranja je posebno bitan klijentima koji nemaju dugačku poslovnu historiju ili nisu u mogućnosti da obezbijede adekvatan kolateral u cilju obezbjeđenja kredita. Zahvaljujući faktoringu klijenti relativno brzo i jednostavno dobiju potrebno gotovinu koju mogu vratiti u poslovni proces. Osim poboljšanja likvidnosti, faktoring klijentima omogućava efektivno upravljanje potraživanjima, veću konkurentnost, te istovremeno i zaštitu od rizika neplaćanja i smanjenjenje potencijalnog gubitka“, izjavio je Enver Lemeš, direktor poslovanja sa pravnim licima u Sberbank BH. 

Faktoring je prvenstveno namijenjen pravnim licima koje imaju potrebu za dodatnim novčanim sredstvima, a istovremeno imaju potraživanja od kupaca na osnovu isporučene robe i /ili usluga koja dospjevaju u narednih 180 dana. Faktoring je finansiranje na bazi fakture, što znači da se avansno tj. prije dospijeća isplaćuje veći iznos iznos fakture (70%-85%), umanjen za iznos kamate i naknade. Nakon što faktura bude u cijelosti plaćena od Dužnika, Banka isplaćuje Klijentu preostali iznos fakture. Više informacija o ovoj usluzi klijenti mogu dobiti kod voditelja poslovnog odnosa u Banci.