Javni poziv privrednim subjektima u cilju prikupljanja prijava za odabir korisnika kreditne linije ASA Banka d.d. Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo

09.12.2022.

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO i ASA Banka d.d. Sarajevo potpisanog 17.12.2021. godine, objavljuje se:

J A V N I  P O Z I V

PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

U CILJU PRIKUPLJANJA PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA KREDITNE LINIJE

 ASA BANKA D.D. SARAJEVO I OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje prijava privrednih subjekata, sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo, za odabir korisnika kreditnih sredstava uz 100% subvencioniranje troškova kamate u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva.

2. PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE KREDITIRANJA

Pravo učešća imaju privredni subjekti i samostalni poduzetnici koji ispunjavaju opće uslove koji su predviđeni aktima i pravilima Banke kako bi mogli aplicirati za finansiranja za koja Općina Novi Grad Sarajevo osigurava subvenciju kamatne stope uz ispunjenje dodatnog uslova i to da:

se radi o privrednim društvima registrovanim na nivou Suda (d.o.o., d.d. i dr) i/ili

samostalnim poduzetnicima registrovanim u nadležnoj Općini (obrti i srodne djelatnosti, trgovine i ugostitelji), a u skladu s važećim zakonskim propisima,

su sa većinskim dijelom u privatnom vlasništvu,

posluju likvidno i da su zadovoljavajućeg boniteta,

su po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima “CRK-a IFRS klasifikacija u bankama različita od S3“,

imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo.

Prioritet pri odobrenju kreditnih sredstava će imati poslovni subjekti iz domena mikro i malih preduzeća, a posebno proizvodne djelatnosti, izvozne kompanije, IT usluge i turizam.

Državne institucije, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, primarna poljoprivreda; otvaranje kasina i drugih objekata za igre na sreću, proizvodnja oružja i vojne opreme; proizvodnja ili izvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića kao i sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke se ne mogu finansirati iz ove kreditne linije, te ne mogu ostvariti prava na subvenciju kamate.

3. NAMJENA SREDSTAVA

Kreditna sredstva uz 100% subvenciju kamatne stope namijenjena su subjektima privrede za finansiranje obrtnih sredstava, nabavku osnovnih sredstava i investicije, a koje će doprinijeti očuvanju postojećih kao i kreiranju novih radnih mjesta.

Za realizaciju ove linije kreditiranja ASA Banka d.d. Sarajevo je obezbijedila sredstva u iznosu od 20.000.000,00 KM, a Opština Novi Grad Sarajevo iznos od 270.000,00 KM kojim će subvencionirati kamatnu stopu u visini 2,85 p.p. (procentna poena) po svakom pojedinačnom kreditiranju za sve Korisnike sredstava koji ostvare uslove definisane ovim Javnim pozivom.

Korisnik sredstava je obavezan da poticajna kreditna sredstava koristi za ugovorenu namjenu u skladu sa uslovima ovog Javnog poziva, a u suprotnom Korisnik sredstava je obavezan da izvrši povrat ukupnog iznosa odobrenog kredita.

Korisnik sredstava je obavezan da očuva postojeći broj zaposlenih kao na dan podnošenja zahtjeva za kredit.

4. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE ODABIRA KORISNIKA KREDITNE LINIJE

Odabir Korisnika sredstva vrši ASA Banka d.d. Sarajevo u skladu sa kreditnom politikom i internim aktima ASA Banka d.d. Sarajevo. Prioritet pri odobrenju kreditnih sredstava će imati poslovni subjekti iz domena mikro i malih preduzeća, a posebno proizvodne djelatnosti, izvozne kompanije, IT usluge i turizam.

5. INFORMACIJE O USLOVIMA I ROKOVIMA KREDITA IZ KREDITNE LINIJE

Finansiranje po osnovu ovog Javnog poziva, za koje Općina prihvata obavezu subvencioniranja kamatne stope, se odobrava:

na rok do maksimalno 3 godine (36 mjeseci),

uz mogućnost korištenja grace perioda do 6 mjeseci, a koji je uključen u rok kredita,

u iznosima do maksimalno 500.000,00 KM po korisniku finansiranja,

te obuhavataju sve kredite odobrene u sklopu ove finansijske linije koje Banka nudi sa namjenom finansiranja obrtnih sredstava i investicija.

Visina kamatne stope za Korisnika finansiranja iznosi 0%, nakon subvencije kamatne stope od strane Općine u iznosu od 2,85%. Naknada za obradu zahtjeva je 0,35% jednokratno unaprijed od iznosa kredita.

6. INFORMACIJE O USLOVIMA ISPLATE SUBVENCIJE

Korisnik sredstava je obavezan da ASA Banka d.d. Sarajevo dostavi i redovno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja uslova iz ugovora zaključenog između ASA Banka d.d. Sarajevo i Korisnika sredstava za ostvarivanja prava na subvencioniranu kamatnu stopu.

Uslovi za isplatu subvencije kamate u ovoj kreditnoj liniji su:

a) uredno izmirivanje svih poreznih obaveza i obaveza za doprinose,

b) zadržavanje jednakog broja zaposlenih u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit,

d) uredno izmirivanje dospjelih obaveza u otplati kredita.

Monitoring ispunjenja uslova za potrebu subvencije kamatne stope kao i dostavljanje zahtjeva za isplatu prema Općini, Banka vrši na kvartalnom nivou, za prethodna 3 mjeseca poslovanja. Ukoliko je korisnik finansiranja zadržao postojeći broj zaposlenika u 2 od 3 mjeseca posmatranog kvartala, ima pravo na refundaciju kamatne stope za cijeli taj kvartal, ali pod uslovom da je na kraju kvartala imao isti broj zaposlenih kao prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje finansiranja u Banci.

7. KOLATERALI

Korisnici sredstava obavezni su osigurati određenu/propisanu vrstu kolaterala kao obezbjeđenje kreditiranja u ovoj kreditnoj liniji. Vrsta kolaterala će zavisiti od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava, iznosa kreditiranja i drugih parametara određenih od strane ASA Banka d.d. Sarajevo. Uobičajene vrste kolaterala koje ASA Banka d.d. Sarajevo prihvata su:

a) Založno pravo na nekretnine;

b) Založno pravo na opremu;

c) Mjenice firme;

d) Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;

e) Ugovor o asignaciji;

f) Polisa osiguranja vinkulirana u korist ASA Banka d.d. Sarajevo;

g) Ostalo.

8. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SAMOSTALNE PODUZETNIKE

Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) za samostalne poduzetnike;

Uvjerenje o poreskoj registraciji (JIB) (original/ovjerena kopija);

Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza –  PIB (original/ovjerena kopija) ili ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a;

Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih i drugih subjekata prema djelatnosti KD 2010(original/ovjerena kopija);

Uvjerenje Porezne uprave FBiH o nepostojanju dospjelih i neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

Dokumente kojima dokazuju broj zaposlenika na zadnji dan u prethodnom mjesecu (obrazac 2001 i 2001 A - Specifikacije uz isplatu plaća iz Porezne Uprave i/ili Obrazac 2002 – Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika);

Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijava prebivališta za lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;

Dozvola za rad ako je potrebna za obavljanje registrovane djelatnosti ( original ili ovjerena kopija);

Zahtjev za kredit napisan na memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica, uključujući iznos, namjenu i vremenski rok kredita;

Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti koja se podnosi nadležnim institucijama (kopija)/Godišnja porezna prijava za posljednje dvije godine i ako je aktuelan polugodišnji izvještaj za tekuću godinu;

Saglasnost za kreditni izvještaj iz Jedinstvenog registra kredita kod Centralne banke BiH;

Dokumenti koji dokazuju namjenu kredita; (fakture, profakture, ponude, predračuni i sl.);

Poslovni plan za dugoročne kredite sa tokovima gotovine i svim drugim detaljima (historijat firme, način finansiranja i ulaganja, učesnici, dozvola za izgradnju, ugovori, projekcije tokova gotovine, potencijalni rizici, konkurenti, dobavljači i klijenti) na period trajanja kredita;

Izjava o imovinskom stanju;

Opis ponuđenog obezbjeđenja;

Ukoliko je obezbjeđenje sudužništvo fizičkog lica za isto je potrebno:

Fotokopija LK

Prijava mjesta boravka

Potvrda o visini primanja

Izjava o imovinskom stanju;

Ukoliko je obezbjeđenje sudužništvo pravnog lica za isto je potrebna dokumentacija navedena pod tačkom: 1, 11 (ako je primjenjivo Računovodstveni set zvaničnih završnih finansijskih izvještaja za posljednje dvije godine i ako je aktuelan polugodišnji izvještaj za tekuću godinu), 12, 15;

Ukoliko je obezbjeđenje hipoteka nad nekretninom potrebno je: fotokopija ZK izvatka ne starija od 7 dana sa navedenim eventualnim teretima na listu «C»; vlasnički list ukoliko ZK nije dostupan i procjena vrijednosti nekretnine (koju pribavlja Banka u ime i za račun Korisnika sredstva) od strane ovlaštenog sudskog vještaka ne starija od 6 mjeseci;

Ukoliko se kao kolateral pod hipoteku uzima zemljište na kome se gradi objekat neophodno je  predočiti sljedeće dokumente:

Zemljišno knjižni izvadak;

Kopiju katastarskog plana;

Posjedovni list iz koga se vidi usklađenost zemljišno knjižnog sa katastarskim stanjem;

Građevinska dozvola sa klauzulom pravosnažnosti iz koje će se vidjeti na kojim parcelama se  gradi objekat i to i po starom gruntovnom i po novom posjedovnom stanju;

Procjena sudskog vještaka koju pribavlja Banka u ime i za račun Korisnika sredstva i u kojoj je konstatovano da se objekat gradi prema građevinskoj dozvoli i na parcelama kako je navedeno u istoj;

Obrazac subjekta male privrede “Vlasnička struktura pravnog subjekta – organigram”;

Uvjerenje nadležnog suda da protiv Korisnika sredstava nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

Izjava kojom se potvrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom.

NAPOMENA:

Naprijed navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti ukoliko nije ranije dostavljana radi otvaranja transakcionog računa u ASA Banka d.d. Sarajevo. ASA Banka d.d. Sarajevo zadržava pravo da zatraži i dodatne dokumente.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVNA LICA

Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa (original/ovjerena kopija) ne stariji od tri mjeseca. Ako je isto starije od tri mjeseca prilaže se i Aktuelni izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca;

Statut notarski obrađen i/ili potvrđen, ili ovjeren od strane ovlaštenog nadležnog organa – notari ili Općine - prihvatljivog za provedbu registracije u registar poslovnih subjekata (original/ovjerena kopija);

Statut ili Pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar (ovjerena kopija);

Akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka / Ugovor) u ovjerenoj kopiji. Ako je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa: kopija službenih novina u kojima je isti objavljen (ovjerena kopija);

Uvjerenje o poreznoj registraciji – JIB (ovjerena kopija);

Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza – PIB (ovjerena kopija) ili ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV;

Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih i drugih subjekata prema djelatnosti KD 2010 (ovjerena kopija);

Uvjerenje Porezne uprave FBiH o nepostojanju dospjelih i neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

Dokumente kojima dokazuju broj zaposlenika na zadnji dan u prethodnom mjesecu (obrazac 2001 i 2001 A - Specifikacije uz isplatu plaća iz Porezne Uprave i/ili Obrazac 2002 – Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika);

Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;

Ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike, neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo, u suprotnom priložiti Izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje o stvarnom vlasniku pravnog lica;

Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijava prebivališta za lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;

Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta za osnivače i stvarne vlasnike sa 20% i više učešća u vlasništvu, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;

Zahtjev za kredit napisan na memorandumu subjekta male privrede sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica, uključujući iznos, namjenu i vremenski rok kredita;

Računovodstveni set zvaničnih završnih finansijskih izvještaja za posljednje dvije godine i ako je aktuelan polugodišnji izvještaj za tekuću godinu: bilans uspjeha, bilans stanja, izvještaj o gotovinskim tokovima, izvještaji o promjenama u kapitalu, statistički aneks, revizorski izvještaj (ukoliko je klijent u obavezi da sačinjava isti);

Saglasnost za kreditni izvještaj iz Jedinstvenog registra kredita kod Centralne banke BiH;

Analitički bilans na zadnji radni dan u mjesecu, koji je prethodio danu podnošenja zahtjeva za kredit (sa strukturom ročnosti kupaca i dobavljača);

Odluka Nadzornog odbora/Skupštine o zaduženju ukoliko je Korisnik sredstava dioničko društvo;

Dokumenti koji dokazuju namjenu kredita (fakture, profakture, ponude, predračuni i sl.);

Poslovni plan za dugoročne kredite sa tokovima gotovine i svim drugim detaljima (historijat firme, način finansiranja i ulaganja, učesnici, dozvola za izgradnju, ugovori, projekcije tokova gotovine, potencijalni rizici, konkurenti, dobavljači i klijenti) na period trajanja kredita;

Izjava o imovinskom stanju;

Opis ponuđenog obezbjeđenja;

Ukoliko je obezbjeđenje sudužništvo fizičkog lica za isto je potrebno:

Fotokopija LK;

Prijava mjesta boravkai

Izjava o imovinskom stanju;

Ukoliko je obezbjeđenje sudužništvo pravnog lica za isto je potrebna dokumentacija navedena pod tačkom: 1, 12, 15, 16, 17, 18, 21;

Ukoliko je obezbjeđenje hipoteka nad nekretninom potrebno je: fotokopija ZK izvatka ne starija od 7 dana sa navedenim eventualnim teretima na listu «C»; vlasnički list ukoliko ZK nije dostupan i procjena vrijednosti nekretnine (koju pribavlja Banka u ime i za račun Korisnika sredstava) od strane ovlaštenog sudskog vještaka ne starija od 6 mjeseci;

Ukoliko se kao kolateral pod hipoteku uzima zemljište na kome se gradi objekat neophodno je predočiti slijedeće dokumente:

Zemljišno knjižni izvadak;

Kopiju katastarskog plana;

Posjedovni list iz koga se vidi usklađenost zemljišno knjižnog sa katastarskim stanjem;

Građevinska dozvola sa klauzulom pravosnažnosti iz koje će se vidjeti na kojim parcelama se gradi objekat i to i po starom gruntovnom i po novom posjedovnom stanju;.

Procjena sudskog vještaka koju pribavlja Banka u ime i za račun Korisnika sredstava i u kojoj je konstatovano da se objekat gradi prema građevinskoj dozvoli i na parcelama kako je navedeno u istoj;

Obrazac subjekta male privrede “Vlasnička struktura pravnog subjekta – organigram”;

Uvjerenje nadležnog suda da protiv Korisnika sredstava nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije; i

Izjava kojom se povrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom.

NAPOMENA:

Naprijed navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti ukoliko nije ranije dostavljana radi otvaranja transakcionog računa u ASA Banka d.d. Sarajevo. ASA Banka d.d. Sarajevo zadržava pravo da zatraži i dodatne dokumente.

10. ROKOVI

Podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema uslovima ovog javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška sredstava.

11. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za kreditranje sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za kreditiranje iz kreditne linije ASA Banka d.d. Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo uz subvenciju kamatne stope” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva 25, 71 000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: kreditna.linija@asabanka.ba

12. UGOVOR SA KORISNICIMA KREDITIRANJA

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja kreditiranja iz sredstava ove finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama ASA Banka d.d. Sarajevo. Ugovore o kreditu sa korisnicima sredstava zaključivati će ASA Banka d.d. Sarajevo. Ugovorom će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja kredita. Za sva odobrena kreditiranja je obavezan monitoring od strane ASA Banka d.d. Sarajevo na kvartalnom nivou, a koji se provodi najkasnije 30 dana po isteku prethodnog kvartala. Korisnik sredstava je u obavezi dostaviti ASA Banka d.d. Sarajevo svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja posebnih uslova iz ugovora i ostvarivanja prava na subvencioniranu kamatnu stopu.

13. OSTALO

U postupku podnošenja zahtjeva po ovom Javnom pozivu Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije.

14. INFORMACIJE

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku Javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: 033 294-700 i 033 954-700 i e-mail: kreditna.linija@asabanka.ba.