Osiguranje depozita

    Osiguranje depozita deponenata vrši se u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine. Informacije o sistemu osiguranja depozita u BiH možete pronaći u materijalima Agencije za osiguranje depozita BiH (AOD): Informativni obrazac za deponenta i Vodič osiguranja depozita.

    Informativni obrazac za deponenta sadrži osnovne informacije o sistemu osiguranja depozita u BiH (npr. naveden je maksimalan iznos prikladnog depozita koji se osigurava, te su date informacije o ostvarivanju prava na iznos osiguranog depozita).

    Vodič osiguranja depozita sadrži dodatne informacije o sistemu osiguranja depozita u BiH (npr. dati su odgovori na najčešća pitanja deponenata u vezi osiguranja depozita u BiH, te su navedene vrste depozita koje se ne osiguravaju, a shodno odredbama člana 6. Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH).   

    Navedeni materijali, odnosno osnovni elementi osiguranja depozita dostupni su i na web stranici AOD: https://www.aod.ba