Pravila nagradne igre „Budi extra mobilan“

30.06.2021.

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 48/15 i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/16, 63/19) i Rješenja/Odobrenja Federalnog ministarstva finansija-financija broj UP-05-12-1-251/21 od 02.04.2021. Sberbank BH d.d. Sarajevo objavljuje:

PRAVILA NAGRADNE IGRE -“Budi extra mobilan”

Član 1.- Organizator igre

Organizator nagradne igre je Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH, tel: + 387 33 294 700, JIB 4200072900000.

Svrha nagradne igre je promovisanje usluge kartičnog poslovanja i nagrađivanje povjerenja klijenata Sberbank BH.

Nagradna igra organizuje se pod nazivom “ Budi extra mobilan”.

Član 2. - Trajanje nagradne igre:

Igra traje u periodu od 05.04.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Član 3.- Područje organizovanja i sprovođenja nagradne igre,
pravo na učešće u nagradnoj igri, uslovi učestvovanja i izvlačenje nagrada:

Pravo učešća ostvaruju i imaju sva punoljetna fizička lica, klijenti Sberbank BH d.d. Sarajevo, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini pod uslovom da za vrijeme trajanja nagradne igre obave minimalno 1 (jednu) transakciju putem mobilnog bankarstva i/ili vrše plaćanja putem QR Pay opcije unutar mobilnog bankarstva.    

Sberbank BH d.d. Sarajevo će izvršiti analitičku provjeru obavljenih transakcija i nagraditi klijente koji su ostvarili pravo na nagradu, a u skladu sa ovim Pravilima.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre ili izvlačenje dobitnika, kao ni ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru.

Pravo na učešće također ne ostvaruju ni uposlenici Sberbank BH d.d.

Član 4. - Utvrđeni nagradni fond:

Banka će nagraditi dobitnike sa sljedećim nagradama:

3 telefona „iPhone 12 64GB Black“ tržišne vrijednosti 1.889, 10KM - ukupno 5.667, 30 KM, sa uključenim PDV-om;

15 (3 kvartala x 5 dobitnika) novčanih vaučera  u vrijednosti 20,00 KM (izdavalac Bingo d.o.o. Tuzla, Mercator BH d.o.o. Sarajevo ili Konzum  d.d. Sarajevo) – ukupno 300,00 KM;

38 novčanih vaučera u vrijednosti 20,00 KM (izdavalac Bingo  d.o.o. Tuzla) - ukupno 760,00 KM

Ukupna tržišna vrijednost nagradnog fonda iznosi 6.727,30 KM (slovima: šesthiljadasedamstotinadvadesetsedam KM i 30/100 KM).

Član 5.

Korisnik Sberbank BH mobilnog bankarstva koji ispunjava uslove definisane u članu 3.ovih Pravila pojavit će se u izvlačenju nagrade automatski, što znači da za njegovo učestvovanje u nagradnoj igri nisu potrebne nikakve dodatne prijave. Korisnik Sberbank BH mobilnog bankarstva koji bude izvučen kao dobitnik bit će lično kontaktiran radi obavještavanja o osvojenoj nagradi i radi potpisivanja saglasnosti za obradu, korištenje  i objavu njegovih ličnih podataka, kako bi njegovi lični podaci mogli biti objavljeni u slučaju opisanom u članu 7. ovih Pravila. U slučaju da korisnik Sberbank BH mobilnog bankarstva ne želi učestvovati u nagradnoj igri, dužan je o tome dostaviti pisano obavještenje e-mailom ili na adresu Sberbank BH d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1,  71 000 Sarajevo, BiH (sa naznakom ˝Za nagradnu igru „Budi extra mobilan˝) pet (5) kalendarskih dana nakon što je obaviješten da je osvojio nagradu. Istekom ovog roka smatraće se da korisnik Sberbank BH mobilnog bankarstva pristaje na učestvovanje u nagradnoj igri, te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Član 6.

Novi korisnik Sberbank BH mobilnog bankarstva, ukoliko je napravio minimalno 1 (jednu) transakciju putem mobilnog bankarstva, automatski ostvaruje pravo na učešće u nagradnoj igri i ima šansu da osvoji kvartalnu nagradu telefon model iPhone12 64GB Black. Svakog kvartala Banka će metodom slučajnog izbora nagraditi jednog klijenta. Novi klijent je klijent Banke koji je ugovorio mobilno bankarstvo u periodu od 05.04.2021. do 31.12.2021.

Postojeći korisnik Sberbank BH mobilnog bankarstva,  ukoliko je napravio minimalno 1 (jednu) transakciju putem mobilnog bankarstva automatski ostvaruju pravo na učešće u nagradnoj igri i ima šansu da osvoji kvartalnu nagradu novčani vaučer u vrijednosti od 20,00 BAM. Svakog kvartala Banka će metodom slučajnog izbora nagraditi 5 (pet) klijenata.  Postojeći klijent je klijent Banke koji je ugovorio mobilno bankarstvo prije početka nagradne igre, a nije izvršio niti jednu transakciju putem mobilnog bankarstva.

Korisnik Sberbank BH mobilnog bankarstva biće sedmično nagrađen novčanim vaučerom u vrijednosti od 20,00 BAM ukoliko obavi najveći broj transakcija upotrebnom QR Pay funkcionalnosti u mobilnom bankarstvu. 

Član 7.

Izvlačenje dobitnika u Nagradnoj igri održaće se u prostorijama Sberbank BH d.d. Sarajevo, uz nadzor Komisije za nadzor izvlačenja dobitnika. Izvlačenje dobitnika sprovešće se analitičkim putem iz izvještaja o analitici obavljenih transakcija korisnika Sberbank BH koji su stekli pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Komisija za nadzor izvlačenja dobitnika (tri predstavnika Sberbank BH d.d. Sarajevo) će sastaviti Zapisnik o podacima dobitnika. Zapisnik ima službeno i obavezujuće značenje za sve korisnike Sberbank BH mobilnog bankarstva koji su učestvovali u nagradnoj igri.

Vremenski period trajanja nagradne igre i nagrađivanje je podijeljeno u 3 (tri) kvartala. Prvi kvartal počinje 05.04. i završava 30.06. Drugi kvartal počinje 01.07. i završava 30.09. Treći kvartal počinje 01.10. i završava 31.12. 2021.

Izvlačenje dobitnika  kvartalnih nagrada vršit će se u dane 14.07.2021., 13.10.2021. i 12.01.2022.

Identifikacija dobitnika sedmičnih nagrada vršit će svake srijede počev od 14.04.2021. i posljednja identifikacija dobitnika će biti 05.01.2022. godine.

Sberbank BH d.d. Sarajevo će dobitnike o osvojenim nagradama obavijestiti telefonskim i pisanim putem u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od dana izvlačenja dobitnika.

Podaci o dobitnicima nagradne igre “Budi extra mobilan ” bit će objavljeni u roku od 15 (petnaest) radnih dana nakon dana izvlačenja na internet stranici Sberbank BH d.d. Sarajevo, uz prethodno pribavljenu pisanu saglasnost dobitnika za objavu ličnih podataka.

Član 8.

Preuzimanje nagrade:

Dobitnik nagrade dužan je preuzeti nagradu na adresi Poslovnice Sberbank BH d.d. Sarajevo u kojoj je izvršeno Ugovaranje usluge mobilnog bankarstva, ažurna lista Poslovnica dostupna na internet stranici Banke), u roku od 10 (deset) radnih dana od dana obavještenja o osvojenoj nagradi. Kod preuzimanja glavne nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet svojom ličnom kartom.

Dobitnik nagrade nema pravo prenosa nagrade na drugu osobu.

Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze Sberbank BH d.d. Sarajevo prema dobitniku, te time nagradna igra završava uz napomenu da sve obaveze po pitanju poreza na dobitke nagrada na sreću na sebe preuzima priređivač na osnovu člana  17. Zakona o igrama na sreću (Službene novine FBIH br. 48/15 i 60/15).

Komisija iz člana 7. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade u roku iz člana 8. stava 1. tačka 1 ovih Pravila, te će nakon tog roka utvrditi da je sa određenim datumom nagradna igra okončana.

Član 9.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju više sile, te u slučaju da u periodu trajanja nagradne igre nastupe okolnosti koje Sberbank BH d.d. Sarajevo u trenutku donošenja odluke o održavanju nagradne igre ne može predvidjeti, niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Banke.

Član 10.

Učestvovanjem u nagradnoj igri korisnici Sberbank BH mobilnog bankarstva prihvataju pravila i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri i Sberbank BH d.d. Sarajevo, spor će rješavati stvarno nadležni sud u Sarajevu.

Član 11.

Ova Pravila se primjenjuju po dobijanju saglasnosti nadležnog organa za igre na sreću i po objavljivanju u dnevnim novinama, a vrijede do završetka nagradne igre.