Finansiranje trgovine

Akreditivi

Najsigurniji instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini. Akreditiv je sredstvo plaćanja koje predstavlja neopozivu obavezu.

Više

Garancije

Bankarske garancije su instrumenti osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza.

Više

Faktoring

Faktoring je finansijska usluga u kojoj Klijent prodaje Banci svoja postojeća i buduća nedospjela potraživanja.

Više