Šta je ovlašteni mijenjač?

    Ovlašteni mjenač je pravna osoba ili poduzetnik koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaključen ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sa Bankom i ima ovlaštenje nadležnog Ministarstva.

    Osnov proizvoda Ovlašteni mjenjač je obavljanje neutralnih poslova i to na način da pravno lice u svoje ime, a za račun Banke obavlja mjenjačke poslove uz naknadu ugovorenu u procentu od naplaćene naknade za obavljanje mjenjačkih poslova.

  • Otkup efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih osoba;
  • Prodaju efektivnog stranog novca domaćim i stranim fizičkim osobama, u obimu raspoloživog otkupljenog stranog novca;

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Dnevno noćni trezor

Vama na usluzi u bilo koje vrijeme

Više

Specijalni računi

Usluga otvaranja specijalnih računa, gdje se banka  pojavljuje kao agent koji garantuje da će posao biti izvršen.

Više

MasterCard Business Card

Jedna kartica koja Vam omogužava bezgotovinsko plaćanje i isplatu gotovine u BiH i inostranstvu.

Više