Rješenje o imenovanju eksternog upravnika u Sberbank BH d.d. Sarajevo

16.05.2022.

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Rješenje broj: 03-1-1-613/22 od 27.02.2022. godine o ograničavanju upravljačkih prava većinskog dioničara Sberbank BH d.d. Sarajevo, Sberbank Europe AG, sa sjedištem u Beču, R. Austrija, ul. Schwarzenbergplatz 3, na način da se suspenduju sve nadležnosti Skupštine Sberbank BH d.d. Sarajevo iz člana 45. Zakona o bankama, osim uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Ovim aktom je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine praktično eliminisala rizik uticaja ruskog vlasništva i nametnutih sankcija prema Sberbank BH d.d. Sarajevo.

Dodatno, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Rješenje broj: 03-1-1-614/22 od 27.02.2022. godine o imenovanju eksternih upravnika u Sberbank BH d.d. Sarajevo, obzirom na značaj Banke u finansijskom sistemu, u cilju očuvanja stabilnosti bankarskog sistema, zaštite deponenata i povjerilaca Banke, te očuvanja sigurnog, stabilnog i zakonitog poslovanja Banke.

Navedenom Rješenju možete pristupiti putem slijedećeg linka: FBA - Agencija za Bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine